ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor – VeaLearn Utbildning, september, 2023, v3.1

VeaLearn Utbildning (”VeaLearn”) tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av digitala utbildningar, föredrag, e-böcker (”Tjänsterna”) och litteratur (”Produkterna”). Tjänsterna och produkterna säljs var för sig eller genom att ”Kunden” köper ett utbildningspaket av VeaLearn vilka villkor regleras genom dessa villkor (”Avtalet”). Avtalet ger kunden nyttjanderätt till Tjänsterna och Produkterna i enlighet med parternas överenskommelse. Kunden får tillgång till digitala tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord. Dessa Allmänna villkor gäller för VeaLearns tillhandahållande av Tjänsterna till kunden via www.vealearn.se. Vissa av produkterna tillhandahålls direkt från VeaLearns samarbetspartners baserat på respektive sådan parts villkor. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

 1. Kontaktuppgifter
  Du når kundservice via kundservice@vealearn.se. Du kan även chatta med oss via hemsidan. Övriga frågor kan du skicka till info@vealearn.se alternativt ringa på 08-773 15 25. Vill du skriva till oss är adressen följande: VeaLearn Utbildning, Odlingsvägen 10, 138 36 Älta.
 2. Användarvillkor
  Dessa allmänna villkor gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsterna. Du måste läsa och acceptera dessa villkor då du genomför ett köp innan du använder någon av Tjänsterna. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva dessa villkor äger du inte rätt att använda Tjänsterna. Dessa villkor kan i förekommande fall kallas för köp- eller användarvillkor och syftar då på dessa Allmänna villkor.
 3. Användning av Tjänsterna
  Du kan få åtkomst till Tjänsterna genom att;
  – du som privatperson köper någon av våra Tjänster;
  – din arbetsgivare tecknar sig för någon av våra Tjänster;
  – din arbetsgivare tecknar ett abonnemang eller utbildningspaket via ett avtal där bindningstid, omfattning och uppsägningstid regleras.Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsterna som en del av en annan tjänst som erbjuds av VeaLearn. För att få åtkomst till Tjänsterna måste du:
  – ha fyllt 18 år för att registrera ett användarkonto;
  – bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du skall meddela oss om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
  – använda Tjänsterna enbart för personligt bruk oaktat vem som har betalat för Tjänsterna;
  – Tjänsterna får inte under några omständigheter användas i något kommersiellt syfte;
  – se till att du har tillgång till ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling som du eller din arbetsgivare betalar för själv;
  – inte använda Tjänsterna för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.
 4. Avtalstid och uppsägning
  För kunder gäller avtalstid definierad för respektive tjänst eller annan avtalstid som separat tecknats mellan VeaLearn och kunden. Avtalet löper i enlighet med respektive tjänsts definition om löptid. Tjänsterna avslutas automatiskt då avtalets löptid går ut.
 5. Licensavgift vid företagsmedlemskap LMS INSIGHT.
  Licensavgiften faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt VeaLearns vid var tid gällande prislista. Återbetalning av licensavgift sker ej under löpande period. Licensavgifter för kommande avtalsperiod kan komma justeras om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående årliga avgifter.
 6. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
  Fakturerat belopp skall finnas tillgängligt på VeaLearns bankkonto senast 20 dagar efter fakturadatum eller kan göras genom direktbetalning på vid var tid gällande betalningsmetoder. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. VeaLearn äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt lag. Moms med 25% tillkommer på angivna priser, undantag e-böcker och facklitteratur som inte ingår i något utbildningspaket, då momsen är 6%. Vid bokning av  företagsinterna utbildningar skall betalning vara oss tillhanda innan kursstart. Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.Beställningen är genomförd när dessa villkor accepterats och köpet har godkänts.
 7. Leverans
  Generellt sker leverans gällande digitala utbildingstjänster inom 48 timmar vardagar efter erhållen beställning med undantag för helgdagar.
  Diplomerade online-utbildningar och föredrag
  Leverans sker genom att kunden får en bekräftelse via e-post med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord och får därmed tillgång till beställda tjänster efter betalning eller av VeaLearn godkänt fakturaunderlag. 
  Björn Lundén
  Produkter och Tjänster levereras direkt från vår samarbetspartner Björn Lundén efter att beställning är gjord av VeaLearn.
  Leverans/frakt tryckta böcker
  Alltid fri frakt vid köp av Utbildningspaket. Levereras som B-post. Moms tillkommer. Ingen expeditionsavgift. Leveranstiden är normalt 5 arbetsdagar. Vid köp av enbart tryckta böcker tillkommer fraktkostnad. Vi ber dig dock ta hänsyn till att vi inte har någon kontroll över precisionen på din leverans, då den bestäms av distributören.
 8. Återbetalning – Nöjd kundgaranti.
  Vi vill gärna att du som kund ska vara nöjd med ditt val av utbildning. Om du inte är nöjd så erbjuder vi dig att byta din diplomerade online utbildning mot en annan i samma prisklass. Nöjd Kund – garanti gäller en gång, kontakta oss så hjälper vid dig. Har du utbildningspaket ÅRSKORT kan du byta och fritt välja utbildningar som ingår i respektive ÅRSKORT.
 9. Ångerrätt och reklamation
  För företagskunder gäller de villkor som avtalats mellan VeaLearn och kund i samband med beställning. Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta VeaLearns kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 2 ovan. På Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). Om du försöker starta eller konsumera innehållet i Tjänsterna på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att sådant innehåll levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.
 10. VeaLearns åtaganden och rättigheter
  VeaLearn tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick vid var tid. Användaren är införstådd med att innehållet i Tjänsterna och dess funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. VeaLearn strävar efter att erbjuda sina kunder ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att alla Tjänster och dess innehåll som du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet förändras samt uppdateras löpande. VeaLearn äger rätt att kommunicera med dig via chat, e-post, telefon eller fysisk post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till VeaLearns Tjänster . VeaLearn förbehåller sig rätten att ändra priser för Tjänsterna och Produkterna från tid till annan. Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. VeaLearn ger dock inga garantier för att Tjänsterna alltid är fria från fel eller avbrott. VeaLearn ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsterna på grund av omständigheter som ligger utanför VeaLearns kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsterna uppstår skall VeaLearn ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. VeaLearn har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga Tjänsterna för till exempel uppgraderingar och service.
 11. Överlåtelse av Tjänster
  Avtalet är bara giltigt för enskilda användare eller företag och anställda hos företag som är kund hos VeaLearn och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till tredje part. VeaLearn har alltid rätt att överlåta detta avtal eller del därav till tredje part.
 12. Avstängning av Tjänst
  VeaLearn förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av en tjänst och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om kunden nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. VeaLearn har även rätt att stänga av kunden och häva Avtalet om kunden inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.
 13. Personuppgifter
  Den 25 maj 2018 började den nya data dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, innebär ett ökat skydd för dig och din personliga integritet. Vi anser att den personliga integriteten är viktig och önskar att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi uppdaterat dessa villkor och vår Integritetspolicy. Har du frågor kan du kan alltid kontakta oss via kundservice@vealearn.se eller på telefon 08 – 773 15 25.
 14. Sociala medier
  När du har ett utbildningskonto kan du låta dina vänner och kollegor få tips genom att dela länkar till dem på sociala nätverk som till exempel LinkedIn, Facebook och Instagram. VeaLearn tar inte ansvar för det innehåll som du delar till sociala nätverk. VeaLearn förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna för dig om du använder Tjänsten i sociala medier på ett sätt som VeaLearn bedömer som klandervärt, såsom till exempel att publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbning eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, eller om du skickar skräppost till andra användare av Tjänsten eller i övrigt gör något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.
 15. Ansvarsbegränsning
  VeaLearn ansvarar ej för hur kunden använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för kundens tillämpning eller användning. VeaLearn ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som kunden gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle kunden fick åtkomst till dem. VeaLearn ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.
  VeaLearn ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i användarens nätverk- eller datormiljö. Det åligger kunden att förvissa sig om att användaren har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan köp eller avtal ingås. VeaLearns Tjänster förutsätter att användaren har erforderlig modern teknisk utrustning.
  De eventuella avtalsmallar som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. VeaLearn ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i avtalsmallarna. Avtalsmallarna skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning.
  VeaLearns ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa villkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse skall vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på. Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet. VeaLearn äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.
 16. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt
  VeaLearn, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket VeaLearn och andra varumärken eller produktnamn VeaLearn från tid till annan kan komma att använda i av VeaLearn tillhandahållna Tjänster, Produkter, dokument, programvara, manualer eller annan information. Kunden erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid köp eller tecknande av separat avtal.
 17. Force majeure
  Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.
 18. Tillämplig lag och tvist
  Dessa villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samban med dessa innehåll eller skapande, inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller krav, skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan VeaLearn och kunden skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvist slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Om VeaLearn Utbildning
Säte i Nacka med registreringsadress VeaLearn Utbildning, Odlingsvägen 10. 138 36 Älta. Godkänd för F-skatt, svenskt företag (org.nr: 5905330-xxxx, VAT-nr SE: 590530336701).