KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

BAS P/BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs

1.995,00 kr ex. moms

Vill du bli en effektiv Byggarbetsmiljösamordnare? Utbilda dig genom vår diplomerade onlinekurs  Bas P/Bas U – Byggarbetsmiljösamordnare – och lär dig allt om arbetsmiljölagar, riskhantering och säkerhetsåtgärder inom byggbranschen. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Höj din kompetens och gör skillnad på arbetsplatsen! Kursstart löpande.

Läs mer i den längre beskrivningen nedan.


Prova på ett gratis delmoment nedan


Denna utbildning ingår i Utbildningspaket Årskort Komplett. 
(Samtliga diplomerade onlineutbildningar hos Vealearn, föredrag online samt valfri fackbok)


Bas P/Bas U – Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs, ett utbildningspaket ENKLA, som innehåller en online utbildning, kursmaterial, diplom samt föredrag online. Giltighetstid 6 månader. Välkommen att köpa in utbildningen nedan!

BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs

BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs är en omfattande kurs som är utformad för att ge deltagarna en gedigen kunskap om arbetsmiljö inom byggbranschen. Kursen behandlar alla aspekter av arbetsmiljö och syftar till att utbilda och diplomera kursdeltagarna  som professionella byggarbetsmiljösamordnare.

Anmäl dig till vår onlinekurs "BAS P/ BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare" idag och ta ledningen i att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Genom att öka din kunskap och potential inom arbetsmiljö kan du spela en avgörande roll i att skydda arbetstagares hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser. Vår kurs kommer att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att bli en framgångsrik Byggarbetsmiljösamordnare och göra en verklig skillnad inom arbetsmiljöområdet.


BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs upplägg

Den diplomerade onlinekursen är uppdelad i 17 delmoment som täcker en mängd olika ämnen, inklusive lagstiftning och regelverk, riskhantering, ergonomi, brand- och explosionsrisker, kemiska risker, buller och vibrationer, samt hantering av arbetsmiljöunderlag.

Varje delmoment innehåller detaljerad information och praktiska övningar för att säkerställa att deltagarna får praktisk erfarenhet av att hantera och lösa verkliga problem inom arbetsmiljö. Kursmaterialet är tillgängligt i PDF-format och ger deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förbereda sig inför de olika delmomenten. Distansutbildningen motsvarar två dagars lärarledd traditionell klassrumsundervisning.

För att göra kursen ännu mer flexibel och tillgänglig, kan deltagarna studera i sin egen takt och vid valfri plats. Detta gör det möjligt att anpassa kursen efter deltagarnas egna scheman och göra det möjligt att kombinera studierna med arbete eller andra åtaganden. Efter att ha genomfört alla delmoment i kursen och avslutat alla övningar och examinationer, kan du ladda ner ditt diplom med specifikation som bevis att genomgått BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs. Du kommer att bli en eftertraktad resurs som kan identifiera och hantera arbetsmiljörisker på ett professionellt sätt.


BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs innehåll

1. Bakgrund till lagar och regelverk: Denna delmoment ger en översiktlig förståelse för varför lagar och regler kring arbetsmiljö är så viktiga inom byggbranschen. Det täcker även historiska händelser som har lett fram till dagens regelverk.

2. Statistik kring arbetsskador och arbetssjukdomar: Här presenteras aktuell statistik som visar på omfattningen av arbetsskador och arbetssjukdomar inom byggbranschen. Denna information ger en tydlig inblick i behovet av att fokusera på arbetsmiljöfrågor.

3. Arbetsmiljölagen: Här går man igenom huvuddragen i arbetsmiljölagen och dess syfte. Deltagarna får en förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter som regleras i lagen, samt konsekvenserna av att inte följa den.

4. Arbetsmiljöförordningen: Här behandlas förordningen som utgör närmare föreskrifter till arbetsmiljölagen. Detta inkluderar bland annat regler för riskbedömning, skyddsåtgärder och dokumentation av arbetsmiljöarbete.

5. Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Deltagarna får kännedom om de specifika föreskrifter som Arbetsmiljöverket har fastställt inom byggbranschen. Detta inkluderar bland annat föreskrifter om buller, kemiska arbetsmiljörisker och användning av personlig skyddsutrustning.

6. EU-direktiv: Här ges en överblick över de EU-direktiv som påverkar arbetsmiljöregleringen inom byggbranschen. Det förklaras hur dessa direktiv implementeras i svensk lagstiftning och vilken roll de spelar.

7. EU:s rättsakter: Deltagarna får kännedom om de olika rättsakter som styr arbetsmiljön inom EU. Detta inkluderar förordningar och direktiv som påverkar byggbranschen och hur de måste följas.

8. Förordningar, regler och roller i byggbranschen: I detta delmoment få deltagarna lära sig om de olika förordningar, regler och roller som är specifika för byggbranschen. Det behandlar vilka aktörer som är involverade i arbetsmiljöarbetet och vad deras ansvarsområden är.

9. Bygg- och anläggningsföreskriften: Här får deltagarna utförlig information om bygg- och anläggningsföreskriften och de krav och regler som ställs på byggprojekt. Det täcker även ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i byggprocessen.

10. Ansvar för olika roller: Denna delmoment behandlar ansvarsfördelningen mellan olika roller inom byggbranschen, såsom byggherre, entreprenör och byggledare. Deltagarna får förståelse för de specifika arbetsmiljöansvaren som varje roll har.

11. Arbetsgivarens ansvar: Här fokuseras på arbetsgivarens ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö för sina anställda. Det täcker bland annat riskbedömning, skyddsåtgärder och åtgärder för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

12. Arbetstagarens ansvar: I detta moment förklaras vilket ansvar arbetstagaren har för sin egen arbetsmiljö och vilka skyldigheter de har att följa arbetsmiljöregler och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

13. Konsumenttjänstlagen: Här introduceras deltagarna till konsumenttjänstlagen och dess relevans inom byggbranschen. Det täcker skyldigheter och ansvar för både konsumenter och entreprenörer.

14. Straffansvar och sanktionsavgifter: Detta delmoment förklarar konsekvenserna av att inte följa arbetsmiljölagstiftningen. Deltagarna får en översikt över straffansvar och sanktionsavgifter vid överträdelser.

15. Regler kring planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete: Här presenteras de regler som gäller för planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete. Det inkluderar bland annat krav på projektledning, rapportering och dokumentation.

16. Exempel på byggnads- och anläggningsarbete: Deltagarna får bekanta sig med olika exempel på bygg- och anläggningsprojekt, och vilka specifika risker dessa kan innebära ur arbetsmiljöperspektiv.

17. Byggarbetsmiljösamordnare: Detta delmoment förklarar vad en byggarbetsmiljösamordnare är och vilken roll de spelar inom byggbranschen. Det behandlar även vilken utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att bli en byggarbetsmiljösamordnare.

18. Arbetsmiljöplan: Här presenteras begreppet arbetsmiljöplan och vad den innefattar. Deltagarna får lära sig hur en arbetsmiljöplan ska upprättas och implementeras i olika projekt.

19. Särskilda risker: Detta delmoment behandlar olika särskilda risker som kan vara relevanta inom byggbranschen, t.ex. asbest, lyftanordningar och kemiska arbetsmiljörisker.

20. Vad ska dokumenteras\/protokollföras?: Deltagarna får information om vilken dokumentation och protokollföring som är nödvändig för att följa arbetsmiljölagstiftningen inom byggbranschen.

21. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Här introduceras deltagarna till begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete och dess betydelse för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det täcker hur man kan implementera och upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom byggbranschen.

22. Riskbedömning: På detta delmoment går man igenom riskbedömningens betydelse och hur den kan genomföras inom byggbranschen. Deltagarna får lära sig att identifiera och bedöma olika arbetsmiljörisker och föreslå lämpliga åtgärder för att minimera dem.

23. Belastningsergonomi: Här behandlas ämnet belastningsergonomi, det vill säga hur man ergonomiskt och effektivt hanterar fysisk belastning i arbetsmiljön. Deltagarna får tips och rekommendationer för att undvika belastningsskador på arbetsplatsen.

24. Asbest: Detta delmoment ger en djupare förståelse för riskerna med asbest inom byggbranschen och vilka åtgärder som måste vidtas för att hantera materialet på ett säkert sätt.

25. Projekteringsansvar och grundprinciper: Här diskuteras projekteringsansvaret inom byggbranschen och vilka grundprinciper som bör beaktas för att uppnå en god arbetsmiljö redan under projekteringsfasen.

26. Stegar, arbetsbockar och ställningar: Deltagarna får en översikt över de säkerhetsåtgärder och regler som gäller för användningen av stegar, arbetsbockar och ställningar inom byggbranschen.

27. Kemiska arbetsmiljörisker: Detta delmoment fokuserar på hantering av kemiska arbetsmiljörisker inom byggbranschen. Det behandlar riskbedömningar, hantering av farliga ämnen och användning av personlig skyddsutrustning.

28. Buller: Här får deltagarna kunskap om buller och dess påverkan på arbetsmiljön. Det täcker bland annat riskbedömning, ljudisolerande åtgärder och användning av hörselskydd.

29. Lyftanordningar och lyftredskap: Denna delmoment behandlar säker användning av lyftanordningar och lyftredskap inom byggbranschen. Deltagarna får kunskap om hur man bedömer lyftbehov, säkert genomför lyft och förebygger arbetsrelaterade skador.

30. Besiktningar: Här går man igenom betydelsen av besiktningar inom byggbranschen och hur de bör utföras för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det behandlar även skyldigheter och ansvar för olika parter vid en besiktning.

31. Skyddsåtgärder: I detta delmoment förklaras de olika skyddsåtgärder som kan vidtas för att skydda arbetstagare mot arbetsmiljörisker inom byggbranschen. Det täcker bland annat användning av skyddsutrustning och vidtagande av tekniska åtgärder.

32. Självstudiematerial: Här presenteras det självstudiematerial som deltagarna kommer att ha tillgång till under kursen.


Sammanfattning BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs

Dessa 32 olika avsnitten täcker en bred skala av ämnen inom arbetsmiljö inom byggbranschen och kommer att ge deltagarna en grundlig förståelse för arbetsmiljölagstiftning, riskhantering och säkerhetsåtgärder inom denna sektor. Genom att genomföra kursen kommer deltagarna att ha den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att agera som professionella byggarbetsmiljösamordnare och skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser inom byggbranschen.

Här kan du se onlineutbildningen med i detalj!


Övrig information BAS P/BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs

Utbildare: Anders Högström år utbildare för Branschutbildarna och arbetade tidigare som miljö- och arbetsmiljökonsult på Geosigma. Nu är han nu affärsområdeschef på Rejlers.
Giltighetstid på utbildningen: 6 månader - 12 månader beroende på utbildningspaket. Denna här onlineutbildningen ingår också i ingår också i vårt utbildningspaket Årskort Komplett.
Utbildningstid: ca i 4 timmar och 14 minuter. Onlineutbildningen motsvarar 2 dagars lärarledd traditionell utbildning i klassrum. 
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

Se även den lärarledda webbkursen(via Zoom) som också är på två dagar, se den här!
Se flera utbildningar inom Bygg och Entreprenadsjuridik här!

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”BAS P/BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare, diplomerad onlinekurs”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.