Vård och omsorg – kompetensutveckling online

VÅRD OCH OMSORG – UTBILDNINGAR ONLINE 

Utbildningarna inom detta ämnesområde är teoretiskt och praktiskt användbara för dig som  till exempel arbetar inom vård och omsorg eller andra verksamheter med människan i fokus.
Här hittar du utbildningar på distans inom bland annat stresshantering för vårdpersonal, hot och våld, lågaffektivt bemötande, orosanmälan, akutsjukvård, Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service.                          

Kanske behöver verksamheten introduceras för de regelverk som styr det dagliga arbetet eller fördjupa sina kunskaper för hur man kan arbeta ergonomiskt eller stressförebyggande. Vid sidan av onlineutbildningar som berör verksamhetens ramar och de anställdas arbetssätt erbjuds det kunskaper i hur man förhåller sig lågaffektivt i mötet med andra. Utbildningarnas varierande innehåll kan därmed gynna både större personalgrupper och enskilda användare. Kurserna sträcker sig från att klargöra övergripande lagar och styrdokument till att försöka inspirera till ett förändrat arbetssätt i verksamheten.

 

Målgrupp: Verksamhetschefer, vårdare, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, boendestödjare, LSS-handläggare och annan vårdpersonal.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ABC – AKUTSJUKVÅRD

Denna är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper inom första hjälpen och HLR. Här får du kunskaper i hur du skall agera vid akuta situationer som vid t ex medvetslöshet, hjärtstopp, andningsproblematik och blödningar. Du får lära dig att utföra hjärt- och lungräddning, Heimlich-manövern och hur du lägger en människa i stabilt sidoläge. En utbildningen som bör genomföras årligen.

 

Utbildare: Nichklas Behrmann.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 20 min vilket motsvarar två tim lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

AKK – ALTERNATIVA OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION

Arbetar du nära människor som har olika typer av kommunikationssvårigheter är detta en passande utbildning. Här får veta mer om hur du kan behöva möta brukaren genom att möta dennes önskemål och behov. Du får även djupare förståelse för vad det innebär att använda sig av kommunikationsredskap och hjälpmedel för att öka den kommunikativa förståelse i mötet med den andra.

 

Utbildare: Dana Hagström. Utbildad psykiatrisjuksköterska med neuropsykiatrisk inriktning. Omtyckt föreläsare som även håller i fler utbildningar inom området vård – och omsorg. Utbilda även på utbildningen Lågaffektivt bemötand.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ASPERGERS SYNDROM UR TVÅ PERSPEKTIV

Denna utbildning baseras på levnadsberättelser och handlar om hur det är att själv få diagnosen Asperger Syndrom eller att vara anhörig. Daniels beskriver ett målande inifrånperspektiv, tillsammans med sin mamma lyfter dom erfarenheter av de attityder och bemötande dom fått inom t ex skolan. Dem lyfter ämnen likt självkänsla, motivation, kommunikationsstrategier och ger dig praktiska tips och råd.

Utbildare: Kerstin Nyberg och Daniel Nyberg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 2 tim vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE
BETEENDE I LSS-VERKSAMHETER

Utbildningen vänder sig till dig som arbetare som t ex personal eller chef inom LSS-verksamheter. Innehållet bygger på socialstyrelsens rekommendationer för hur arbete med utmanande beteende bör bedrivas. Här får du förståelse och kunskap för hur du kan arbeta för att förebygga ett utmanande beteende. Du får även tips gällande vad du bör se upp med samt vilka förutsättningar som ibland krävs för att kunna arbeta väl med detta och ge ett gott stöd.

 

Utbildare: Johan Deutgen.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

BARNS BEHOV I CENTRUM – GRUNDKURS

Om du jobbar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med barn och unga är detta en passande utbildning. Den innehåller bland annat de nio grundprinciper inom BBIC och förklarar ärendehanteringen inom den barn- och ungdomsvården. Den lyfter även huruvida barnets engagemang och delaktighet kan främjas. Familj, miljö och föräldrarförmåga är begrepp som tas upp.

Utbildare: Birthe Espedal.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

BEROENDELÄRA

Utbildning vänder sig till dig som är vårdpersonal, personalansvarig, anhörig eller själv lider av ett beroendeproblematik. Innehållet lyfter fram olika typer av beroendeframkallande preparat och dess påverkan. Den går även vad som händer när man blir beroende utifrån kroppens belöningssystem. Att lära sig se tecken på att ett beroende är påväg att utvecklas hos en brukare, vän eller hos sig själv kan förhindra att det fördjupas. Att veta om vilka vårdalternativ som även kan finnas att tillgå är även viktigt för att hjälpa någon rätt. Allt detta får du lära dig mer om i denna utbildning.

 

Utbildare: Jonas Gustavsson. 
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ERGONOMI FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Att lyfta rätt och ha en god hållning är viktigt, detta för att förebygga smärta och motverka långvariga förslitningsskador. I denna utbildning får du lära dig om just lyftteknik, kroppens uppbyggnad vad gäller muskler, skelett och nerver. Den går även igenom hur stress och hållning kan påverka kroppen. Ett ergonomiskt arbete gynnar många, det minskar individens lidande samt minskar risken för både kort- och långvarig sjukskrivning.

 

Utbildare: Daniel Hansson.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I denna utbildning får du lära dig om konventionens grundläggande principer och vad den innebär, samt ansvaret kring dess tillämpning. FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg. Du och dina medarbetare rekommenderas att minst vartannat år uppdatera dina kunskaper inom området.

 

Utbildare: Jessica Ekman. Utbildad sjuksköterska och psykoterapeut som är eftertraktad på utbildningsmarknaden. Jessica Ekman håller även i fler utbildningar under ämnet vård- och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar 2 tim lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

FÖRFLYTTNINGS- OCH LYFTTEKNIK

I denna ergonomiutbildning får du tips och råd kring hur du motverkar och förhindrar förslitningsskador  i arbetet. Den vänder sig främst till dig som arbetar inom vård och omsorg och belastar kroppen dagligen. Du lär dig bland annat om ryggens anatomi, vad momentarm betyder och vad ett dynamiskt muskelarbete innebär. På ett enkelt sett får du kunskap i hur du och dina arbetskollegor kan bibehålla en god fysiska hälsa och motverka eventuella sjukskrivningar.

 

Utbildare: Stella Linnhag.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 25 min vilket motsvarar 2 tim lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

GENOMFÖRANDEPLAN

En genomförandeplan är viktig är formulera väl då den ska vara en del av det dagliga arbetet inom t ex LSS-verksamheter. Den passar dig som jobbar i verksamheter där denna typ av dokumentation förekommer. Utbildningen ger dig kunskaper om hur en genomförandeplan etableras och av vem. Dess syfte, mål och användning beskrivs. Innehållet lyfter även hur du uttrycker dig respektfullt i dokumentationen av LSS-insatser samt lyfter brukarens integritet och inflytande.

 

Utbildare: Maria Pålhammar. Konsult med lång erfarenhet inom området LSS. Jobbar med utbildning och rådgivning och håller fler utbildningar inom området vård- och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 40 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

HOT OCH VÅLD – GRUNDKURS

Denna utbildning tar bland annat upp hur hot och våld förebyggas och hur det definieras. Den lyfter ämnen likt bemötande, riskanalyser, krishantering och stressreaktioner. I första hand vänder den sig till dig som arbetar inom vård- och omsorg men passar även andra yrkesroller som riskeras av att mötas av hot och våld. Du får lära dig om att hur du arbetar förebyggande, kan agera i eller efter en eventuell våldssituation.

 

Utbildare: Thomas Delin.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

LEX SARAH – SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

Som verksamhetschef eller annan ansvarig har du skyldighet att ge dina medarbetare information om hur rapportering av risker för missförhållanden eller aktuella missförhållanden går till. Denna utbildningen går igenom Lex Sarah och Socialstyrelsen riktlinjer kring detta. Utbildningen berö även hur en Lex Sarah utredning går till samt hur kontakten med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan se ut.

 

Utbildare: Jessica Ekman.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

LSS – GRUNDKURS

Är du t ex ny som enhetschef och behöver uppdatera kunskaperna om vad Lagen om stöd och service (LSS) innebär och hur den i praktiken fungerar är detta en bra utbildning. Den går igenom de 10 insatserna, de villkor och så kallade personkretsarna som omfattas av lagen. Du får även in inblick i hur processen ser ut, från ansökan till den verkställandet insatsen.

 

Utbildare: Maria Pålhammar.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 60 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Ett lågaffektivt bemötande kan hjälpa dig att utveckla strategier för att minska stress och konflikter i mötet med andra. Utbildningen passar dig som jobbar inom LSS- eller SoL-verksamheter. Du får en god introduktion, en teoretisk grund och praktiska exempel på hur du kan agera utifrån detta förhållningssättet. Genom denna kunskap kan du öka känslan av trygghet och minska förekomsten av utmanande beteenden.

 

Utbildare: Dana Hagström.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 30min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

LÄKEMEDELSHANTERING

Genom att utbilda dig inom läkemedelshantering kan du vara med och förebygga olyckor och öka säkerheten inom vården. Innehållet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och råd angående läkemedelshantering inom Sveriges hälso- och sjukvård. Läkemedel behöver förvaras på olika sätt samt ger en rad olika effekter vilka du får lära dig mer om. Även ansvarsområden och förebyggande arbeten beskrivs. För personal, brukare eller anhörig kan detta vara livsviktig kunskap.

Utbildare: Jessica Ekman.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar 2 timmars lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER

Denna utbildning passar dig som behöver en introduktion till ämnet neuropsykiatriska diagnoser. Utbildning går igenom olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ger dig grundläggande kunskaper inom området. Den går bland annat igenom autismspektrumtillstånd, språkstörning, ADHD och vanliga förekommande svårigheter som detta kan innebära. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du genom en anpassad miljö och rätt förhållningssätt kan underlätta för personen du kanske möter i ditt arbete eller privatliv.

 

Utbildare: Johanna Björk. Pedagog, föreläsare och handledare med lång erfarenhet. Arbetar med psykosocial, psykiatrisk och pedagogisk vägledning.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 45 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

OROSANMÄLAN

Att veta när, var och hur en orosanmälan skall göras kan förebygga lidande och rädda liv. Denna utbildning passar dig som både inom professionen eller privat värnar om barns rättigheter till hälsa och skydd. Den endast 19 minuter långa utbildning går bland annat igenom vad anmälningsplikt betyder, vilka tecken i beteende, omgivning eller psykiska hälsa hos barnen som kan betyda att de far illa. Den går igenom vem ska kan göra en anmälan och vilka som kan ta emot denna.

 

Utbildare: Maria Pålhammar.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 19 min vilket motsvarar 2 tim lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

PERSONLIG ASSISTENT – GRUNDKURS

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli personlig assistent eller redan jobbar inom området. Innehållet innefattar vad rollen betyder samt ger dig råd kring hur kan agera i t ex känsliga situationer. Vidare beskrivs det vilka arbetsuppgifter som ingår och inte ingår i professionen, vilket kan vara värdefull kunskap. Praktiska detaljer kring anställningsformer och regelverk lyfts fram. Även betydelsen av ett professionellt och tålmodigt förhållningssätt.

 

Utbildare: Maria Pålhammar.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 60 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

SEKRETESS INOM LSS OCH SOL

Denna utbildningen ger dig en bred förståelse för vad sekretess innebär inom LSS- och SoL-verksamheter. Du får bland annat lära dig om vad sekretessbelagda uppgifter, samtycke  och uppgiftsskyldighet innebär. I det vardagliga mötet med brukaren uppstår ständigt situationer som ställer krav på din kunskap om sekretess, t ex då ett bankärande skall genomföras. Utbildningen lyfter vid sidan av praktiska situationer även olika etiska dilemman som kan uppstå, samt ger dig tips för hur du skall agera.

 

Utbildare: Simon Körösi. Nuvarande läkarstuderande och tidigare undersköterska som idag utbildar företag i stresshantering bland annat. Håller fler utbildningar inom området vård- och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

SJUKT ÄR DET NYA FRISKT

Att öka kunskapen kring psykiska ohälsa kan öka din förståelse och förbättra ditt bemötande av personer som lider utav detta. Utbildningens innehåller bland annat teman kring hjärnas basaffekter, människans larmsystem, självbild och bemötande. Föreläsaren ger konkreta råd och berör ämnet ur både patient- och terapeutperspektiv.

 

Utbildare: Jessica Ekman.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar 2 timmars lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

SOCIAL DOKUMENTATION

Den som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med detta har god nytta av utbildningen. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Vidare klargörs vad som gäller i dokumentation av barn och när samtycke finns. Etiska aspekter tas upp och diskuteras.

 

Utbildare: Simon Körösi.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

STRESSHANTERING FÖR VÅRDPERSONAL

Utbildningen lär dig bland annat om stressens påverkan, inre och yttre stressfaktorer, stresshantering och förebyggande arbete. Den går igenom kroppens nervsystem och hjälper dig att identifiera stressignaler hos dig och arbetskollegor. Att som personalansvarig eller vårdpersonal få ta del av denna kunskap kan underlätta arbetet som handlar om att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för alla.

 

Utbildare: Simon Körösi.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

VAD ÄR SORG?

Denna utbildning vänder sig till dig som i yrket möter människor i sorg. Innehållet tar bland annat upp vad sorg kan bero på och hur det definieras. Vidare ger den dig kunskap om olika sorgereaktioner, skillnaden mellan tröst och stöd, känslomässig kommunikation samt vad just du kan göra för att bli ett tryggt stöd.

 

Utbildare: Mio Rubin. Certifierad handledare vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning. Coachar, föreläser och håller kurser inom området.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.