Villkor - VeaLearn Utbildning
22365
page-template-default,page,page-id-22365,bridge-core-1.0.4,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Villkor

Allmänna villkor – VeaLearn Utbildning, juli 2018, v1.0

 

VeaLearn tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av digitala utbildningar, föredrag, e-böcker samt öppna utbildningar och föreläsningar ”Tjänsterna” och litteratur ”Produkterna”. Tjänsterna och produkterna säljs var för sig eller genom att ”Kunden” tecknar ett medlemskap med VeaLearn (”Avtalet”). Avtalet ger kunden nyttjanderätt till Tjänsterna och Produkterna i enlighet med parternas överenskommelse. Kunden får tillgång till digitala tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord. Dessa Allmänna villkor gäller för VeaLearns tillhandahållande av Tjänsterna till kunden via www.vealearn.se. Produkterna som ingår i medlemskapen levereras direkt från VeaLearns samarbetspartners baserat på respektive sådan parts villkor. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

 

 1. Avtalstid

Avtalet löper i enlighet med respektive tjänsts definition om löptid och förlängs automatiskt vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast en (1) månader före avtalstidens utgång.

 

 1. Medlemsavgift

Medlemsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt VeaLearns vid var tid gällande prislista. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av medlemsavgift sker ej under löpande period. Prislistan revideras från tid till annan. VeaLearn förbehåller sig rätten att ändra avgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående årliga avgifter.

 

 1. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på VeaLearns bankkonto senast 20 dagar efter fakturadatum eller göras genom direktbetalning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. VeaLearn äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

Moms med 25% tillkommer på priserna, gäller aven e-böcker, undantag är av enskilt köp av tidning eller tryckt facklitteratur som inte ingår i något utbildningspaket eller medlemsabonnemang, då är momsen 6%.

 

Vid bokning av öppna eller företagsinterna utbildningar/seminarier skall betalning vara oss tillhanda innan kursstart. Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Beställningen är genomförd när dessa villkor accepterats och köpet har godkänts.

 

 1. Leverans

Leverans av diplomerade onlineutbildningar sker genom att kunden får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av VeaLearn och får därmed tillgång till beställda Tjänster. OBS: Lösenordet gäller endast för den enskilda användaren och får inte överlåtas.

Vid köp av facklitteratur som inte är digital eller bokad plats på föreläsning/ traditionell utbildning erhålls produkter eller bekräftelse på bokad utbildning.

Böcker från Björn Lundén

Betalningsvillkor och fakturavid köp ev. direkt från vår samarbetspartner Björn Lundén.

Leverans/frakt tryckta böcker

Alltid fri frakt. Levereras som B-post. Moms tillkommer. Ingen expeditionsavgift. Leveranstiden är normalt 5 arbetsdagar. Vill du ha boken skickad med A-post (leverans 2–3 arbetsdagar) kontaktar du oss. Du betalar då 89 kr i fraktkostnad. Vi ber dig dock ta hänsyn till att vi inte har någon kontroll över hastigheten på din leverans, då den bestäms av distributören. För tryckta böcker kan en faktura medfölja faktura leveransen. För e-böcker skickas en faktura med e-post tillsammans med inloggningsinformationen

 

Du har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening. Kontakta oss så hjälper vi dig. Dina eventuella fraktkostnader kommer att ersättas. Björn Lundén följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

 

 1. Återbetalning – Nöjd kundgaranti.

Vi vill gärna att du som medlem och kund skall vara nöjd med ditt val av utbildning. Om du inte är nöjd så erbjuder vi dig att byta din diplomerade online utbildning mot en annan i samma prisklass. Nöjd Kund – garanti gäller en gång, kontakta oss så hjälper vid dig. Har du utbildningspaketet DIGITAL KOMPLETT eller BUSINESS då kan du byta och välja utbildning precis vad som passar dig allra bäst eftersom du har tillgång till alla utbildningar eller i BUSINESS inom ett område.

 

 1. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

 

 

 1. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. VeaLearn följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst på 08-773 1525 vardagar mellan 9.00 – 17.00 eller via e-post, kundtjanst@veaLearn.se, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och telefonnummer.

 

 1. Underhåll

VeaLearn förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga VeaLearns Tjänster sker löpande.

 

 1. Överlåtelse av tjänst

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare eller företag och anställda hos företag som är kund hos VeaLearn och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till tredje part. VeaLearn har alltid rätt att överlåta detta avtal eller del därav till tredje part.

 

 1. Avstängning av tjänster

VeaLearn förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av en tjänst och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om kunden nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. VeaLearn har även rätt att stänga av kunden och häva Avtalet om kunden inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

 

 1. Minderåriga

För försäljning till minderåriga (under 18 år) kräver vi målsmans godkännande.

 

 1. Personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya data dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.
GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för dig och din personliga integritet. Vi anser att den personliga integriteten är viktig och önskar att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är har vi uppdaterat dessa villkor och vår Integritetspolicy.

Har du frågor kan du kan alltid kontakta oss via kundservice@vealearn.se eller på telefon 08 – 773 15 25.

 

 1. Ansvarsbegränsning

VeaLearn ansvarar ej för hur kunden använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för kundens tillämpning eller användning. VeaLearn ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som kunden gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle kunden fick åtkomst till dem. VeaLearn ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

 

De eventuella avtalsmallar som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. VeaLearn ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i VeaLearns Tjänster. VeaLearns Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. VeaLearn ansvarar ej för eventuell förlust av data hos kunden vid användande av VeaLearns Tjänster.

 

 1. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

VeaLearn, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket VeaLearn och andra varumärken eller produktnamn VeaLearn från tid till annan kan komma att använda i av VeaLearn tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Kunden erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

 

 1. Teknisk standard

VeaLearn ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. VeaLearns Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

 

 1. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

 

 1. Kundtjänst

VeaLearns kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-17 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst rådgivning av Vealearns utbildningstjänster, felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

 

 1. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samban med dessa innehåll eller skapande, inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller krav, skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan VeaLearn och kunden skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvist slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.